แบบฟอร์มใบสมัคร Application Form


     
>> กรุณากรอกข้อมูลทุกช่องที่มีสัญลักษณ์นี้ * Please fill in all fields marked with *
*วันที่สมัครงาน
Applied Date
   
 
เงินเดือนที่ต้องการ
Expected Salary
 บาท/เดือน
Baht/Month
*ตำแหน่งงานที่สนใจ .
Position Applied .
    
  
 
 
 รายละเอียดบุคคล Personal Information
*คำนำหน้าชื่อ
Prefix
  *เพศ
Sex
*ชื่อ (ไทย)
First Name (Thai)
*นามสกุล (ไทย)
Last Name (Thai)
*ชื่อ (อังกฤษ)
First Name (Eng)
*นามสกุล (อังกฤษ)
Last Name (Eng)
*วัน เดือน ปี เกิด
Birth Date(DD/MM/YYYY)
อายุ
Age
ปี
Years
*สัญชาติ
Nationality
  *ศาสนา
Religion
 
*เชื้อชาติ
Race
  *สถานภาพแต่งงาน
Marital Status
 
*ส่วนสูง
Height
  เซนติเมตร Centimeters *น้ำหนัก
Weight
  กิโลกรัมKilograms
 *เลขที่บัตรประชาชน
Personal Identification Card
เลขที่หนังสือเดินทาง
Passport No.
     
 
ข้อมูลครอบครัว Family Details 
ความสัมพันธ์
Reltionship
คำนำหน้าชื่อ
Prefix
ชื่อ
First Name
นามสกุล
Last Name
อาชีพ
Occupation
เบอร์โทรศัพท์
Phone Number
ลบ
Delete
     
ข้อมูลการติดต่อ Contact Information
ประเภทที่อยู่อาศัย
Resident
ของตนเอง
Own House
  อยู่กับครอบครัว
Family
    หอพัก Dormitory   บ้านเช่า Rent     อื่นๆ(ระบุ)Other
เลขที่ห้อง
Room No
  
ชั้น Floor  
อาคาร
Building
*เลขที่
Address No
 หมู่ Moo หมู่บ้าน
Village
ตรอก/ซอย
Soi
ถนน
Road
*แขวง/ตำบล
District
*เขต/อำเภอ
Amphur
*จังหวัด
Province
   *รหัสไปรษณีย์
Zip Code
*ประเทศ
Country
   เบอร์โทรศัพท์บ้าน
Home Phone Number
*เบอร์โทรศัพท์มือถือ Mobile *อีเมล
E-Mail Address

บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน Emergency Contact
*ชื่อ - นามสกุล
First Name - Last Name
*ที่อยู่ที่ติดต่อได้
Address
*เบอร์โทรศัพท์
Phone Number
*ความสัมพันธ์
Relation
 
 
 ประวัติการศึกษา Edocational Backgrounds  
        >> กรุณากรอกวุฒิการศึกษา โดยเรียงจากปัจจุบัน-อดีต Please fill in your educational background, start from latest.

ระดับการศึกษา
Education Level
ชื่อสถาบัน
Institute
คณะ
Faculty
สาขาวิชา
Major
เกรดเฉลี่ย
GPA
ปีที่เริ่ม
From Year
ปีที่จบ
To Year
ลบ
Delete
 
 ประสบการทำงาน Working Experience ไม่มีประสบการณ์ New Graduate มีประสบการณ์การทำงาน
Have Work Experience
 
        >> กรุณากรอกประสบการณ์การทำงาน โดยเรียงจากปัจจุบัน-อดีต Please fill in your working experience, start from latest.

 
 ความสามารถพิเศษ Special Abilities or Skills
ภาษาต่างประเทศ
Foreign Language
พูด
Speak
อ่าน
Read
เขียน
Write
พิมพ์ดีด Typing คำ/นาที W.P.M
ไทย/Thai
อังกฤษ/English
   
ความสามารถพิเศษ หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ
Have other skills, license or certificate
 ข้อมูลทัวไป General Information
เอกสาร
Document
 Document (pdf,doc,xls,csv,txt,jpg,jpeg,gif,png)
การไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
Can you work in the up-country?
มีใบขับขี่รถยนต์
Have car licene?
มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
Have Motorcycle licene?
มีรถยนต์
Have own car?
มีรถจักรยานยนต์
Have own motorcycle ?
สถานะทางการทหาร
Military Status
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดที่ให้ไว้เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ หากข้อความใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับความจริง ให้ถือเป็นหลักฐาน เพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที และหากข้าพเจ้าขัดคำสั่ง ข้อห้าม หรือฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานใดๆ ข้าพเจ้ายอมให้เลิกจ้างได้ทันที รวมทั้งยินยอมรับผิดชดใช้ความเสียหายทุกประการ

The statements made by me in this application are true, complete and correct. A false statement or dishonest answer to any questions may be grounds for my immediate discharge from employment with the Company. In addition in case of any non compliance or disobedience of the Company's order, restriction, regulation or working regulation, I accept and acknowledge that the Company is entitled to immediately dismiss me from the employment and I agree to be responsible and liable for any damage incurred to the Company in all respects.